TCO Certified

Hållbarhetscertifieringen för IT-produkter

TCO Certified är internationell tredjeparts hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Med hjälp av TCO Certified kan organisationer över hela världen ställa miljömässiga och sociala krav på IT-produkter och dess tillverkning och därmed möta utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv som kopplas till IT-produkter.

TCO Certified uppfyller också kraven i standarden ISO 14024 miljömärkning typ 1, vilket innebär att kravutvecklingen baseras på vetenskapliga principer och involverar intressenter och oberoende experter i en öppen utvecklingsprocess. Alla produkter som certifieras måste uppfylla samtliga krav och en oberoende tredje part testar, granskar och verifierar att kraven är uppfyllda. Detta gäller såväl produkttekniska krav som våra krav på socialt ansvar i tillverkningen.

Vår uppföljning av kraven gör det möjligt för upphandlande organisationer att verifiera att hållbarhetskraven som ställs verkligen följs.

TCO Certified är en produktcertifiering och är inte en certifiering för varumärket som helhet. Att en enskild produkt är certifierad, till exempel en bärbar dator, innebär inte att alla varumärkets bärbara datorer är certifierade.

TCO Certified finns tillgängligt för följande produktkategorier: bildskärmar, bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets.

Kraven i TCO Certified påverkar IT-produkterna under hela livscykeln

Under en IT-produkts livscykel finns miljömässiga och sociala utmaningar kopplade till bland annat dåliga arbetsförhållanden i tillverkningen, negativ miljöpåverkan i form av råvaruutvinning, energianvändning, farliga ämnen och kemikalier, arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna där IT-produkterna används samt otillräcklig återvinning – med växande avfallsström av elektronikskrot som följd.

Kraven syftar till att hantera dessa miljömässiga och sociala risker under IT-produkternas tillverkning, användning och sluthantering. Med en unik bredd av krav på miljömässig och social hänsyn är TCO Certified den mest omfattande tredjepartscertifieringen av IT-produkter och kan inte likställas med andra märkningar på marknaden.

TCO_Certified_Lifycykle-Production

Krav under tillverkningen
Socialt ansvar i tillverkningen och ett certifierat  miljöledningssystem.
TCO_Certified_Lifycykle-Use

Krav under användningen
Klimataspekter, ergonomi och arbetsmiljöaspekter, samt hälsa, säkerhet och emissioner.
TCO_Certified_Lifycykle-End-of_Life

Krav under sluthanteringen
Begränsning av farliga ämnen och kemikalier, livslängd och anpassning för återvinning

Kraven granskas av en tredje part

TCO Development är opartiska genom certifieringsprocessen. Vi tar fram kraven i samråd med användare, inköpare, IT-industrin, forskare och andra intressenter. Granskningen av kraven sker däremot av tredje parts test- och verifikationspartners – som är oberoende och ackrediterade enligt ISO/IEC 17025, en internationell standard som reglerar provtagnings- och testlaboratorier. Först efter att test- och verifieringsprocessen är genomförd utfärdar vi certifikat för IT-produkter som klarat kraven.

Dessutom utför vi stickprovskontroller av produkter och på fabriker för att kvalitetssäkra TCO Certified. Vi genomför också regelbundna kontroller av våra test- och verifikationspartners.

Läs mer om kraven

Verifiering av kraven i TCO Certified

Använd TCO Certified för att ställa hållbarhetskrav på IT-produkter

TCO Certified gör det möjligt för organisationer över hela världen att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT-produkter, tillsammans med den uppföljning av att kraven följs som certifieringen innebär.

STÄLL KRAV MED TCO CERTIFIED

Styrkor

  • Den mest omfattande tredjepartscertifieringen av IT-produkter i världen
  • Unik bredd av krav med miljömässig och social hänsyn ur ett livscykelperspektiv
  • Möjliggör för organisationer att verifiera och följa upp hållbarhetskrav på IT-produkter
  • Möter rådande och kommande hållbarhetskrav som ställs av upphandlande organisationer
  • Möjliggör transparens och uppföljning på miljömässiga och sociala aspekter
  • Kan användas i er hållbarhetsredovisning och annan i intern och extern kommunikation

Så säger inköpare

– Ett sätt att förverkliga vår policy för miljö och socialt ansvar är att använda en certifiering likt TCO Certified. För oss är det viktigt att vara med och påverka utvecklingen av smartphones, bärbara datorer och andra IT-produkter i en hållbar riktning. Att minimera miljöpåverkan och att bidra till en förbättring av arbetsvillkoren i tillverkningen av IT-produkter är i linje med vår policy.
Roman Berr, Federala arbetsförmedlingen, Tyskland.
– Vi har genomfört ett omfattande arbete med att integrera hållbarhet i hela vår inköpsprocess. Att våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter och miljö är viktigt både för vår affär och för samhället. I just den här upphandlingen ledde våra hållbarhetskrav till att nya bärbara datorer certifierats, vilket såklart är till nytta även för andra aktörer som vill köpa in certifierade produkter.
Amanda Jackson, Swedbank, Sverige.
– Svenska Kyrkan har valt att använda sig av TCO Certified i samband med en upphandling av bärbara datorer. Vi har ställt krav på att datorerna ska vara certifierade enligt senaste versionen av TCO Certified Notebooks. Det känns självklart bra att Svenska kyrkan väljer IT-produkter som ser till miljöaspekter och krav på socialt ansvar i tillverkningen.
Catarina Lönnerholm, Svenska kyrkan, Sverige.

TCO Certified Edge

TCO Certified Edge – tilläggscertifiering

TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering för spjutspetsprodukter inom specifika områden, bland annat ergonomiska egenskaper eller användning av återvunnet material i IT-produktens sammansättning.

Alla produkter som certifieras enligt TCO Certified Edge uppfyller minst ett särskilt krav för Edge, men måste också möta samtliga krav i TCO Certified för aktuell produktkategori.

Idag erbjuder vi Displays, Notebooks, All-in-One PCs och Headsets.

Vill du veta mer om TCO Certified?

Läs mer om TCO Certified